top of page
5e2729d6361a1f4407da1326cdfc0b4d6fca05de.jpeg

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διάρκεια: 5 ώρες 

Τρόπος: Online & Δια ζώσης

Αφορά: Στελέχη και εμπλεκόμενο προσωπικό στην διαμόρφωση στρατηγικής και διαχείριση πελατών

Όσοι εργαζόμαστε στον τομέα των πωλήσεων, η ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων και στρατηγικών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Προκειμένου να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα στις πωλήσεις θα πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε διαπραγμάτευση πωλήσεων γνωρίζοντας πώς να προετοιμαστούμε και πώς θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα με αμοιβαία οφέλη για εμάς και τους πελάτες μας (win-win)

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρουσιάζονται βασικές τεχνικές διαπραγματεύσεων πωλήσεων, χρήσιμες δεξιότητες και κοινώς χρησιμοποιούμενες στρατηγικές και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Μαθησιακοί Στόχοι

τι θα μάθουμε

✓ να κατανοήσουμε τις αρχές της διαπραγμάτευσης πωλήσεων

✓ να μάθουμε την διαδικασία και τα στάδια της διαπραγμάτευσης

✓ να καθορίζουμε τους στόχους και τα όρια σε μια διαπραγμάτευση

✓ να επιτυγχάνουμε ένα αποτέλεσμα με αμοιβαία οφέλη για εμάς και τον πελάτη μας

Ενδεικτικές Ενότητες

  • Αρχές Διαπραγματεύσεων

  • Βασικές διαπραγματευτικές δεξιότητες

  • Τεχνικές διαπραγμάτευσης πωλήσεων

  • Στρατηγικές διαπραγματεύσεων στις πωλήσεις

  • Συχνά λάθη στις διαπραγματεύσεις

  • Επίτευξη αμοιβαίων οφελών για τα διαπραγματευόμενα μέρη (win - win)

bottom of page